کیمیا (ALCHEMY): (اسم) فرآیندی که از طریق آن اشیاء موجود تبدیل به اشیاء با ارزش بالاتر می شوند.

روش کیمیا

مجموعه ای از خدمات مشاوره بازاریابی برند است که داراییهای موجود شرکت را با هدف افزایش درآمد و ایجاد ارزش افزوده شناسایی و بهینه می کند.

1-    شکل دادن پیمانها

ما یک "پیمان استراتژیک" را به این شکل تعریف می کنیم: دو شرکت که برای شکل دادن یک رابطه سودمند دوطرفه که رشد و افزایش درآمد را برای طرفین به همراه دارد با هم مشارکت می کنند.

مثالهایی از پیمان استراتژیک:

-         اهرم کانال پخش شرکت دیگر و به دست آوردن مشتریان جدید

-         به دست آوردن نیروها و امکانات اضافه برای افزایش فروش از طریق بازاریابی اصولی برای برند

-         به اشتراک گذاشتن تواناییها در جهت بهینه کردن ارائه محصولات فعلی

ما اهدافتان را ارزیابی می کنیم، سپس برنامه ای که با استفاده از پیمانهای استراتژیک شما را به اهدافتان برساند، بهترین شرکاء و مسیری که برای اجرای آین برنامه لازم است را به شما پیشنهاد می دهیم.

2-    ارزیابی و توسعه استراتژی برند

در یک بازار مصرفی، ارزش شرکتها فقط میزان قدرت برند آنهاست. ابزارهای ارزیابی و توسعه برند ما این امکان را برای شرکتها بوجود می آورد که قدرت برند خود را ارزیابی کنند و اگر لازم بود برند خود را با برندهای بهتر در بازار جایگزین کنند.

این ابزارها عبارتیند از :

-         ارزیابی اولیه قدرت برند (هم برای برند موجود و هم برای برند نوظهور)

-         تدوین استراتژی و نقشه راه برند

-         توسعه هویت بصری برند (از ابزارهای خدمات خلاقانه ما)

3-    استراتژی ورود به بازار و خرده فروشی

آیا برند شما برای ورود به بازار خاص آمادگی دارد؟ آیا برند شما باید در یک کانال پخش خاص باشد؟ اینها دو سوال کلیدی است که هم برندهای موجود و هم برندهای نوظهور باید از خود بپرسند تا بتوانند رشد و موفقیت را در موجه شدن با هر تغییر پویای بازار و خرده فروشی کسب کنند.

ما یک تجزیه و تحلیل عمیق انجام میدهیم که به این سوالات پاسخ می دهد و نقشه راهی برای تکمیل و اجرای آن ایجاد می کند. 

4-    تجزیه و تحلیل و ارزیابی برند

این که ارزش یک برند فراتر از فقط درآمد می باشد یعنی چه؟ با استفاده از یک روش اختصاصی، ما با کمی کردن محبوبیت برند شما و نسبت دادن یک ارزش پولی ملموس به آن به این سوال پاسخ می دهیم.

-         طراحی مسیر خرده فروشی (حضور در قفسه ها و نقاط فروش)

-         تضمین بازاریابی و تبلیغات

-         حضور در رسانه های اجتماعی

-         خرده فروشی خارجی و تجربه آن (برای برندهای با بازار فروش خارجی)