به عنوان یک مشاور و کارگزار واگذاری-اجاره برند و سایر مالکیتهای معنوی، هدف ما کمک به مالکان برند، تولید کنندگان و خرده فروشان می باشد. و این امر با ساده کردن دنیای پیوسته در حال تغییر و به صورت فزاینده رقابتی واگذاری-اجاره برند و نیز با فرآیندهای کلیدی زیر که اغلب نادیده گرفته می شوند،  محقق می شود. 

تدوین برنامه استراتژیک واگذاری-اجاره برند

با روش اختصاصی ما که پتانسیلهای واگذاری-اجاره برند را در ارتباط با چشم انداز رقابتی و محیط جاری خرده فروشی تجزیه تحلیل می کند و خروجی آن شامل توصیه هایی روی دسته بندیهای جدید محصول، مدل واگذاری حق امتیاز (مثلا استاندارد، مستقیم به خرده فروش و ...)، شرکای خارجی و بازده رویالتی(بهره مالکانه) می باشد. 

تامین شرکای خارجی مناسب

فرآیند اختصاصی ما در شناسایی و تجزیه و تحلیل شریک خارجی (PIAP)، مشتریان موجود، ردپای برند، فرهنگ، قدرت مالی و تاریخچه پیمانهای شریک بالقوه را تجزیه و تحلیل می کند تا بتواند شرکای استراتژیک مناسب برای دستیابی به اهداف مالکان برند، تولیدکننده ها و خرده فروشها را شناسایی کند. پس از شناسایی، ما می توانیم راه حلهای یکپارچه، قابل اندازه گیری برای حفظ منافع شرکاء ارائه دهیم. از طرف شما با تصمیم گیرنده های اصلی ارتباط برقرار کنیم و فرصتهایی را برایتان ایجاد کنیم. ما گامهای سنگین و چالشی کار را از طریق مذاکرات و رسیدن به یک توافق و قرارداد برایتان انجام میدهیم. 

مدیریت برنامه واگذاری-اجاره برند.

شالوده موفقیت یک برنامه واگذاری-اجاره برند، پس از امضاء تمام قراردادها شکل می گیرد. از رویالتی و اداره قرارداد تا مسیریابی و انجام مصوبات قرارداد، راهنمایی، توسعه روشها و سازماندهی برای اعتلای امتیاز گیرنده، ما تمام راه حلهای لازم برای رشد شرکتها و برنامه های واگذاری-اجاره برند شما را فراهم می کنیم.

ارزیابی اثربخشی واگذاری-اجاره برند

این گزارش، پاسخ به بزرگترین سوال مدیران اجرایی می باشد که همواره می پرسند "بیش از رویالتی و مبلغ اجاره، ارزش برنامه واگذاری-اجاره برند چیست؟" روش مخصوص ما برنامه اجاره برند شما را از لحاظ تاثیر برند و ارائه یک معادل دلاری قابل قبول آن، اندازه گیری می کند. 

ممیزی برنامه واگذاری-اجاره برند

ما ارزیابی کاملی از فعالیتهای واگذاری-اجاره برند شرکت شما را انجام می دهیم. این تمرین ارزش ثابت شده ای در درک بیشتر شرکتها از شراکت و پیمان موجود آنها دارد تا بتوانند برای برنامه های خود بهتر برنامه ریزی کنند.

کارگاههای طوفان ذهنی واگذاری-اجاره برند و سایر مالکیت های معنوی

ما به دفتر شما خواهیم آمد و یک نشست طوفان ذهنی را هدایت خواهیم کرد که این امر کمک زیادی به استخراج فرصتهای کلیدی که در آینده می تواند شکل بگیرد ، خواهد کرد.